START READING
07/07/16 Bewoners voor de Buurt

Afronding van het Experiment Robert Scott

Afronding van het Experiment Robert Scott

In ons vorige blog hebben we al de belangrijkste ervaringen gedeeld en aangekondigd, dat wij in samenspraak met het stadsdeel een aantal oplossingsrichtingen voor de Robert Scottbuurt zouden bespreken. Op donderdag 23 juni  jl. vond in B.A.C.K. een Bos en Lommerbreed bewonersoverleg plaats waar wij onze ervaringen, conclusies en de belangrijkste oplossingsrichtingen hebben voorgelegd aan de aanwezigen.[Presentatie 23 juli (pdf)]

Zichtbaarheid initiatieven
Een duidelijk signaal dat wij hebben opgepikt is, dat er niet zo zeer een behoefte is aan het activeren van bewoners omdat er al heel veel  gebeurt in de buurt. Buurtbewoners zijn tevreden over het aantal initiatieven, alleen ontbreekt het aan een overzicht van al deze initiatieven in de buurt. Door op een andere wijze te communiceren kunnen initiatieven voor, tijdens en na uitvoering meer zichtbaar worden in de buurt.

Het meer zichtbaar maken van initiatieven in de buurt kan er aan bijdragen dat:

 • meer buurbewoners zich aan kunnen sluiten bij bestaande initiatieven;
 • initiatiefnemers kennis en ervaringen uit kunnen wisselen;
 • buurtbewoners hun hulp aanbieden bij het tot stand komen van een initiatief.

Om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken zal er een cross-mediale vorm gekozen moeten worden om de zichtbaarheid in de buurt te realiseren. Naast een online platform en de informatiekasten in de buurt kan er bijvoorbeeld ook gedacht worden aan een initiatievenmarkt(en) – waar initiatieven zich presenteren – gekoppeld aan een andere evenement in de buurt.

Naast het overzicht van gerealiseerde initiatieven moet er op het platform ook ruimte zijn voor algehele informatie over buurtbudgetten en de hulp die initiatiefnemers kunnen krijgen van het Stadsdeel en ABC-West.

Het virtuele bedrijfsverzamelgebouw
Een ander punt dat ter sprake is gekomen en interessant kan zijn voor meer verbinding in de buurt en het activeren van buurtbewoners, is het meer gebruik maken van ondernemers uit de buurt. Op dit moment zie je dat wanneer er professionals nodig zijn om een initiatief te realiseren – vanuit het verleden – vaak de traditionele welzijns- en jongerenorganisaties worden ingeschakeld. 

Ons voorstel is dan ook om in dit soort gevallen in eerste instantie op zoek te gaan naar (zelfstandige) ondernemers – welke ook gewoon professioneel zijn – uit de buurt, vervolgens Bos en Lommerbreed en dan pas ‘de instanties’ in te schakelen. Ook om de lokale economie te stimuleren. Vanzelfsprekend mag dit nooit ten koste gaan van de kwaliteit.
Bovenstaande werkt alleen wanneer (zelfstandige) ondernemers uit de buurt ook vindbaar zijn. Vandaar ook het idee om een virtueel bedrijfsverzamelgebouw op te zetten. In Bos en Lommer is een grote variëteit aan zelfstandigen die in potentie allen onderdeel kunnen zijn van zo’n netwerk.

Door gebruik te maken van zo’n netwerk snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds zijn mensen uit de buurt veelal meer betrokken dan mensen van buiten en daardoor ook geneigd meer te doen omdat er een eigen belang is – bijvoorbeeld een betere leefomgeving.
Anderzijds helpt zo’n netwerk ook de lokale ondernemers zichtbaar te maken, wat kan leiden tot nieuwe opdrachten wat goed is voor de economische bedrijvigheid in de buurt – maar is ook goed voor het vinden van bepaalde expertise waar behoefte aan is. Het is mogelijk dat de inzet van deze expertise in plaats van betaald ook als sponsoring ingezet kan worden.

Het virtuele bedrijfsgebouw richt zich in principe op een groter gebied dan de Robert Scott en zou in principe ook Bos en Lommerbreed opgezet moeten worden. Het virtuele bedrijfsverzamelgebouw zien wij als een belangrijk middel voor het realiseren van initiatieven en actieve bewoners en ondernemers te koppelen.

De reacties
Over het algemeen werden de oplossingsrichtingen goed ontvangen, wel was het voor sommigen nog moeilijk voor te stellen hoe dit in de praktijk er uit zou komen te zien. Wat logisch is want de ideeën zijn ook nog niet concreet uitgewerkt. Daarnaast hebben we ook een aantal andere belangrijke signalen van de aanwezigen opgepikt.

Een van onze conclusies was dat, ondanks dat er al een tijdje geen platform meer actief is, in de Robert Scottbuurt de initiatieven gewoon door gaan en weten de initiatiefnemers zich blijkbaar ook zonder platform prima te redden. We hadden ons zelf ook al afgevraagd wat de meerwaarde van een platform voor de Robert Scottbuurt zou zijn. De aanwezigen gingen nog een stapje verder – “wanneer het zo goed gaat, laat het zo als het nu is”. Mocht er in de toekomst toch behoefte zijn aan een nieuwe organisatievorm om actieve bewoners te vinden en te verbinden,  ga pas dan op dat moment iets bedenken.

Een ander geluid waar wij het ook wel mee eens zijn is om – daar waar het kan – breder te kijken dan op buurtniveau. Daar waar een ander project bezig is met een nieuwe structuur om bewonersinitiatieven Bos en Lommerbreed te beoordelen, lijkt het ons ook beter om onze oplossingsrichtingen ook op een Bos en Lommerbrede schaal te ontwikkelen. Een groter gebied betekent  een groter netwerk en maakt de uiteindelijke oplossing in onze ogen sterker – zowel voor de zichtbaarheid, kennis en ervaringen rondom initiatieven in de buurten als voor het netwerk waaruit het virtuele bedrijfsverzamelgebouw opgezet kan worden.

Naar aanleiding van het Bos en Lommerbreed bewonersoverleg hebben wij samen met het Stadsdeel de verschillende opties doorgesproken. Gezamenlijk zijn we tot de conclusie gekomen dat: 

 • in de Robert Scottbuurt op dit moment geen behoefte is aan een platform of andere organisatievorm om actieve bewoners te vinden en te verbinden. Er gebeurt heel veel zonder tussenkomst van een platform. Mocht er in de toekomst wel weer behoefte ontstaan, kan er op dat moment gekeken worden welke vorm het best bij deze behoefte aansluit;
 • de kennis en ervaringen opgedaan tijdens het Experiment Robert Scottbuurt een goede basis vormen voor het ontwikkelen van oplossingen voor heel Bos en Lommer in plaats van op buurtniveau;
 • het experiment op buurtniveau wordt afgesloten en dat gekeken wordt in welke mate er aangesloten kan worden bij het andere project, dat zich bezig houdt met het Bos en Lommerbreed beoordelen van initiatieven;
 • tijdens het volgende Bos en Lommerbreed bewonersoverleg (na de zomer) nieuwe plannen worden voorgelegd aan de bewoners (en ondernemers).

Heb je vragen over het Experiment Robert Scott en/of suggesties voor het vervolg dan horen wij die graag (info@urbanboost.nl)

0 likes no responses
18/06/16 LAB verslag # , ,

5e CLW: Op weg naar online dienstverlening

5e CLW: Op weg naar online dienstverlening

Uitkomsten, verslag en presentatie

Het 5e CLW stond volledig in het teken van de (online) dienstverlening van de gemeente Amsterdam. Hoe wordt er gewerkt aan verbeteringen, welke verbeteringen zijn wenselijk, welke behoeften staan nog helemaal open, en wat ervaren buurtprofessionals in hun contact met bewoners en ondernemers? En als we de weg naar online nog niet kunnen vinden, wat kunnen we dan in de buurt doen om daarbij te helpen? Met een beetje goede wil komt er pilot met een ‘pop-up’ gemeente-loket in de buurt…!

Goed, veel en nuttigCLW5_25_05_16-47

Bovenstaande vragen stonden centraal op 25 mei in de Mansveltschool. Opnieuw bleek een flinke groep bewoners, professionals en ondernemers uit de buurt veel belangstelling te hebben voor dit onderwerp. En opnieuw werd er stevig gediscussieerd en geweldig gewerkt. De ambtenaren van Dienstverlening stonden alweer versteld van de positieve energie en van de enorme hoeveelheid nuttige input. De belangrijkste uitkomsten staan onderaan dit artikel.  

Gebruikersvriendelijkheid en deelsessies

De gemeente zorgde voor een heldere terugkoppeling hoe ze onze bijdrage van het 4e CLW hadden verwerkt. En ze gaven een interessante doorkijk hoe intern wordt gewerkt aan concrete verbeterpunten van dienstverlenings-‘producten’, aan de hand van zgn. Usability Tests. Daar wordt de gebruikersvriendelijkheid op alle mogelijke manieren onderzocht, die worden vertaald naar verbeterpunten. Allemaal terug tCLW5_25_05_16-66e vinden in de presentatie.

Er stonden 3 deelsessie op de agenda:

 1. Over 5 ‘producten’ (diensten) op de website van de gemeente
 2. Discussie met buurtprofessionals over de toegankelijkheid tot/ervaring met online dienstverlening die zij bij bewoners ervaren
 3. Pilot: welke overbrugging naar online dienstverlening in de buurt is maakbaar en wenselijk?

De input uit de 3 gehouden deelsessies staan in het verslag.

Pilot in pop-up formule?

Tijdens het 4e CLW stelden we vast dat in West niet iedereen even makkelijk de weg naar de digitale wereld vindt. De gemeente luisterde er goed naar en kwam terug naar West met de mogelijkheid van een pilot die daarin ondersteuning biedt. Hoe zou die pilot eruit moeten zien? Het antwoord was eenduidig: er CLW5_25_05_16-84moet een ‘fysieke’ plek komen waar de stap van off line naar online makkelijk en leuk gemaakt kan worden, uiteraard gericht op dienstverlening. Met een zo laag mogelijke drempel. Liefst zónder drempel. Dus: zo informeel mogelijk, in de buurt, met gevoel voor en kennis van de opgave, de verschillende talen en overbrugging. Daar wordt nu aan gewerkt. En een groepje bewoners en professionals denkt mee. Het zou zo maar kunnen dat we binnenkort een pop-up ‘store’ van de gemeente kunnen vinden, op een strategische plek in de buurt…

Verzameling uitkomsten en feed back

 • Duidelijkere taal gebruiken en geen omslachtig en abstract taalgebruik.
 • Veel minder informatie online. Teveel (vaak verouderde) informatie op de site zorgt dat ik belangrijke info niet kan vinden en daarom vind ik de zoekfunctie ook niet prettig werken.
 • Alleen hoofdzaken en maak dat grafisch met bijvoorbeeld iconen in plaats van alleen maar tekst.CLW5_25_05_16-111
 • Ik wil niet steeds dezelfde vragen beantwoorden in verschillende formulieren die ik nodig heb voor een aanvraag.
 • Maak slimmer gebruik van informatie en koppel relevante gegevens.
 • Leg beter uit wat mensen moeten doen (zoals de onduidelijkheid beginnend bij gebrekkige info in bewonersbrief tav parkeervergunning in West).
 • Doe ook gebruikerstesten met lastige producten als subsidies (men ondervindt veel problemen bij het aanvragen).
 • Info in meerdere talen.
 • Maak uitlegfilmpjes.
 • Ga zorgvuldig om met de privacy van mensen.
 • Voeg een chatfunctie toe.
 • Ambtenaar, kom kijken waar we tegen aan lopen, ga in gesprek met bewoners in een buurthuis. Jullie zijn van harte welkom!”
0 likes no responses
02/06/16 LAB verslag

WAAR DE STAD NIET ZONDER KAN

WAAR DE STAD NIET ZONDER KAN

(column uitgesproken als opening van 5e CLW op 25 mei’16)

Amsterdam kan niet zonder ons. En wij kunnen niet zonder de stad. Velen van ons zouden hier vanavond niet zijn, als we zonder de stad zouden kunnen. Of willen. En waar zou de stad zijn, als wij hier niet zouden zijn? We hebben elkaar dus nodig. Dat wordt niet altijd als zodanig erkend. De stad is afhankelijk van deze relatie. En wij ook. 

Als ik met wij de bewoners en ondernemers, de Amsterdammers, bedoel, dan zou je in de stad de ambtenaren kunnen lezen. Zij die tot uitvoer brengen, mogelijk maken, wat wij Amsterdammers nodig hebben om van de stad te maken wat het is. Natuurlijk zit daar nog een politieke laag tussen. Die laat ik voor het gemak maar even weg. Per slot van rekening zouden we ervan uit moeten kunnen gaan dat politici als geen ander weten wat wij nodig hebben.

Energie

Je zou ons bewogen, bevlogen kunnen noemen. Amsterdammers die (iets zichtbaarder dan vele anderen) de noodzaak en het plezier samenbrengen in inspanningen voor de buurt, en voor elkaar. Door initiatief te nemen, in een buurtkamer, met een kookclub, een moestuin, een gezamenlijke binnentuin, een bbq op braakliggend terrein, een online gemeenschap die positief schrijft over een negatief gebrandmerkte buurt, een zzp-hulpproject. Door een buurtzangkoor, een buurtplatform, een buurtzorgboerderij, een winkelstraat in eigen beheer, een eigen plan voor de openbare ruimte. Hoe meer je dat doet, hoe meer je tot de ontdekking komt hoeveel meer anderen dat ook doen. Die ontdekking genereert weer nieuwe energie. En zo groeit dit proces gestaag door de stad heen.

In West heb ik dat zien ontstaan, en zien groeien. We werken allemaal aan een andere, betere maatschappij. Die dichterbij, transparanter en democratischer kan. Die leuker en persoonlijker kan. Waarbij de economie niet het enige meetinstrument is, en zeker ook niet het meest bepalende. Om dat te kunnen bereiken, vraagt om verandering, en om lef en leiderschap om die verandering ook daadwerkelijk door te kunnen voeren.

Veranderingen

Zoals gezegd, dat kunnen we vaak niet alleen. Wij willen taken overnemen van de gemeente. En steeds vaker is de gemeente gedwongen taken te laten overnemen, omdat zij ze niet meer (alleen) aankan. Dit gebeurt niet alleen in Amsterdam, maar in heel Nederland. Nederland kantelt. En juist dat vraagt om even bewogen en bevlogen ambtenaren. Die inzien waar we vandaan komen, waar we staan en wat er nodig is om te kunnen gaan waar we heen willen. Ambtenaren, mensen, Amsterdammers vaak, met een hart voor de zaak.

Bezuinigingen, macht, extreme interne (re)organisatiedrang en regelzucht slaan de bevlogenheid van ambtenaren plat. Juist in deze ingewikkelde en dynamische tijd, waarin zij onder druk staan om extra inspanningen te leveren, om risico’s te nemen, en om zich kwetsbaarder op te stellen. Waarin ze beter van buiten naar binnen kunnen werken, en meer openlijk kunnen communiceren. 

Omarmen

Die verandering van cultuur is misschien wel de meest ingrijpende verandering binnen de ambtelijke organisatie sinds tijden. Ik zie en hoor ze worstelen, met hun tijd, hun positie en hun vanzelfsprekendheden. Het zou een ramp zijn als een ambtenaar juist nu, in plaats van die cultuur echt te veranderen, die verandering te omarmen, onder druk tóch voor de veiligste route kiest. De route van de ouderwetse politiek, en logge instituties. Dan is alles wat we de afgelopen jaren zo zorgvuldig, met zo veel extra inspanning, en ook met vaak veel worsteling en frustratie hebben opgebouwd, voor niets geweest. En ik zie al mensen afknappen. Ja zeker, bewoners, en ambtenaren. Murw van de afwijzingen op hun goede bedoelingen. Murw van het korte termijndenken van ambitieuze bestuurders. Machteloos door een op angst gebaseerde actieradius. 

En dan vraag ik me vaak af: Hebben we meer opgetuigd dan de stad in werkelijkheid aankan? Gebeurt er in buurten meer dan de stad kan bijbenen? Of is het eerder, dat de optimale samenwerking nog niet is gevonden? Moeten we volhouden en doorbijten? 

Ode

Dit is een ode (en dat zal sommigen in deze zaal verbazen), een ode aan de bewogen, bevlogen ambtenaar. De ambtenaar die, dwars door de vastzittende en ouderwetse werkverhoudingen op de werkvloer heen, zijn of haar weg zoekt die nog niet is uitgestippeld, die niet van A naar B loopt. Die begrijpt waar we heen willen, het risico neemt dat nodig is om te bereiken wat we beogen, en die dat openlijk doet. Die de rug recht houdt bij bestuurlijke of ambtelijke oude cultuur, en verwijst naar de verandering die daarin nodig is. Die de spiegel durft voor te houden.

De opdracht tot verandering, die er weldegelijk is, mag geen wassen neus zijn. Deze ode komt voort uit zorg, begrip en betrokkenheid. Niet uit kritiek en frustratie. Het is een oproep aan politiek, bestuur en de top van de ambtelijke organisatie. Waar de stad niet zonder kan.

Jasper Etten

CommunicatieLabWest

0 likes no responses
16/05/16 Bewoners voor de Buurt # ,

Robert Scott Expeditie

Robert Scott Expeditie

Robert Scott Expeditie – Het Wilde Westen 12 april 2016

De Robert Scott Expeditie maakte deel uit van de tweede fase van het Experiment Bewoners voor de Buurt Robert Scott. Hoewel er geen actief platform meer is in de Robert Scottbuurt zijn er wel heel veel initiatieven op verschillende niveaus en binnen een grote variëteit aan doelgroepen.

Met dit aspect voor ogen is een groot aantal van deze initiatieven en actieve bewoners bijeen te brengen tijdens de Robert Scott Expeditie om samen te praten over hoe initiatieven gerealiseerd kunnen worden en wat daar voor nodig is. Continue reading

0 likes no responses
17/03/16 Bewoners voor de Buurt #

Bewoners voor de Buurt

Bewoners voor de Buurt

Het experiment ‘Bewoners voor de buurt’ is geïnitieerd door betrokken bewoners – professionals – van Bos en Lommer.
Door het experiment ‘gewoon te doen’ willen ze kijken of ze met een nieuwe manier van werken en communiceren meer actieve bewoners en ondernemers uit de buurt kunnen vinden en verbinden.
Het experiment in de Robert Scottbuurt levert bovendien veel informatie op om in andere buurten van Bos en Lommer in te kunnen zetten.
Continue reading

0 likes no responses
19/02/16 Nieuws uit West #

Now (lost) in process

Now (lost) in process

Buurtrechten (6)

De buurtrechten, en alles wat we er de afgelopen maanden over hebben bedacht en besproken, zijn de gemeentelijke procesmolen in. Waar staan we nu en hoe gaat het verder?

Continue reading

0 likes one response
03/02/16 LAB verslag # ,

Over dienstverlening gesproken!

Over dienstverlening gesproken!

Ergens in de nabije toekomst zullen alle Amsterdammers online zijn. We zullen daar dan alles zoeken, en kunnen vinden, wat we nodig hebben als bewoner, burger, ondernemer in Amsterdam. De gemeente helpt je bij je paspoort, een verhuizing doorgeven, een vergunning om te verbouwen of een feestje te organiseren: dat noemen we dienstverlening. En totdat het allemaal online kan, is het essentieel om precies te weten wie wat waar zoekt, en kan vinden: behalve online kan dat aan het loket, aan de telefoon of met hulp van anderen. Hoe kom je er achter waar en hoe Amsterdammers dat doen, of het liefst zouden willen doen? Bijvoorbeeld door een avond te organiseren voor een dialoog tussen die Amsterdammers en de gemeente. Dat gebeurde op 27 januari, in West.

. Continue reading

0 likes one response
17/12/15 Uncategorized #

Wat is de boter, en wie de vis eigenlijk?

Buurtrechten (5)

Als we het duiden van de notitie ‘Ruimte voor Maatschappelijk Initiatief’ van wethouders Ivens/Choho overlaten aan taalkunstenaar Karien van Assendelft, ziet de gemeente de maatschappelijk initiatiefnemers als een bak met wormen, die werken aan maatschappelijke compost. Maar hoe onderhoud je die? Gisteravond hebben we met 75 initiatiefnemers/bewoners, verbinders, ambtenaren, een paar lokale bestuurders/politici en Pakhuis de Zwijger gezocht naar de werkelijke waarde en kansen van die notitie. Alleen al het bestuderen van de betekenis van 2 tekstpassages leverden enkele honderden waardevolle reacties op. De meeste kritisch van toon. We (wie wil) willen ze betrekken bij de verdere besprekingen in de stadsdelen, voordat die op 15 februari zullen reageren richting de wethouders.151216 zwijger

Eerste tussenstand: de notitie rammelt nog aan meerdere kanten, maar de gebreken die het vertoont bieden ook kansen. Mijn eigen mening: uit de vrijblijvendheid die er ook nu nog vanaf straalt (en die je zou kunnen lezen als ‘ruimte’ of kans), lees ik een grotere behoefte aan controle en zie ik meer angst, dan ambitie. Het ontbreekt de stad volledig aan een visie, een toekomstbeeld, over waar de stad naartoe gaat onder impuls van zoveel en steeds meer initiatieven en buurtbetrokkenheid. En dat is een pijnlijk gemis.

Continue reading

0 likes no responses
1 2 3 4